ФотоНаименованиеBuy
b10130-shtativ-dlya-probirok-Криобокс для пробирок Station Box-S, высокая модель, в девяти цветах, BIOplastics
b10110-ffkrioboks-station-box-s-standartnaya-model-27Криобокс для пробирок Station Box-S, стандартная модель,
арт. B10110, B10112, B10113, B10114, B10115, B10116, B10119, BIOplastics
b10403bp-krioboks-dlya-0-2-ml-multo-rack-zelenyi-nat-kryshka-33-bКриобокс для пробирок, плашек и стрипов 0.2 мл Multo Rack Box, 1 шт./уп.
арт. B10403, BIOplastics
b10382Криобокс для пробирок, плашек и стрипов, 8 шт./уп.
в девяти цветах, BIOplastics
b79304-krioboks-station-box-s-zel-nat-s-krioshtativom-dlya-probirok-s-96-bel-i-reshetkoi-derzhatelem-zel-1-shtup-bioplastics-86-bКриобокс с криоштативом для пробирок 0.2 мл Work Rack S-96, арт. B79304, BIOplastics
b10193-work-rack-f-combo-i-system-krioshtativ-v-kriobokse-32-bКриобокс с криоштативом для пробирок Work Rack F Combo I System, синяя/прозрачная крышка,
арт. B10193, BIOplastics
b10150Криобокс с криоштативом для пробирок Work Rack F100 System, 100 х 0.5 мл, 8 шт./уп.,
арт. B10150, B10343, B10344, BIOplastics
b10034-work-rack-s-60-system-krioshtativ-dlya-probirok-60h05ml-v-kriobokse-zelenyinatur-kryshka-1-shtup-bioplastics-128-BКриобокс с криоштативом для пробирок Work Rack S-40 System,
40 х 1.5/2.0 мл,
арт. B10059, BIOplastics
b10452-0-2-ml-multo-rack-system-shtativ-v-kriobokse-dlya-ptsr-plashek-stripov-i-probirok-na-02-ml-36-bКриобокс с криоштативом для пробирок, плашек и стрипов 0.2 Multo Rack System, 8 шт./уп, арт. B10452, BIOplastics
b10452-0-2-ml-multo-rack-system-shtativ-v-kriobokse-dlya-ptsr-plashek-stripov-i-probirok-na-02-ml-36-bКриобокс с криоштативом для пробирок, плашек и стрипов 0.2 мл,
B10442, B10443, B10444, B10445, B10446, B10447, B10449, B10450, BIOplastics
b10016Криобокс с криоштативом для хранения пробирок 1.5-2.0 мл на 81 место (9 х 9) с крышкой, B10016, B10017, B10018, B10020, B10021, BIOplastics
10362Криобокс с криоштативом для хранения пробирок 1.5-2.0 мл на 81 место (9 х 9) с крышкой, арт. B10362, BIOplastics
b10034-work-rack-s-60-system-krioshtativ-dlya-probirok-60h05ml-v-kriobokse-zelenyinatur-kryshka-1-shtup-bioplastics-128-BКриобокс с криоштивом для пробирок Work Rack S-60 System,
60 х 0.5 мл с крышкой,
арт. B10034, BIOplastics
b10420-0-2-ml-multo-rack-shtativ-dlya-ptsr-plashek-stripov-i-probirok-na-02-ml-34-bКриоштатив "рабочее место" Multo Rack для ПЦР плашек, стрипов и пробирок на 0.2 мл,
арт. B10420, B10425, B10429, BIOplastics
v69401-shtativ-dlya-probirok-s-96-96-lunok-60-bКриоштатив для пробирок 0.2 мл S-96,
арт. B69401, B69409, BIOplastics
b10279Криоштатив для пробирок F-Box Combo I Stand Alone,
96 x 0.2 мл + 16 x 1.5/2.0 мл + 8 x 0.5 мл, 8 шт./уп.,
арт. B10279, BIOplastics
b10079Криоштатив для пробирок S-40 Stand Alone,
40 х 1.5/2.0 мл,
арт. B10079, BIOplastics
b10099Криоштатив для пробирок S-40 Stand Alone,
60 х 0.5 мл, 8 шт./уп.,
арт. B10099, BIOplastics
b10210Криоштатив для пробирок Work Rack F combo 2 System,
60 х 0.5 мл, 8 шт./уп.,
арт. B10210, BIOplastics
b10210Криоштатив для пробирок Work Rack F-100,
100 х 0.5 мл, 8 шт./уп.,
арт. B10239, BIOplastics